Disclaimer

Disclaimer voor websites.ictvangils.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van websites.ictvangils.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ICT van Gils | Webdesign & Webhosting. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICT van Gils | Webdesign & Webhosting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ICT van Gils | Webdesign & Webhosting.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ICT van Gils | Webdesign & Webhosting te mogen claimen of te veronderstellen.

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. ICT van Gils | Webdesign & Webhosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Klantenwebsites

Tevens willen wij u erop wijzen dat ICT van Gils | Webdesign & Webhosting op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de content die zich op de websites van onze klanten bevind. Mocht er een klacht of probleem hiermee zijn, verzoeken wij u om contact op te nemen met de contactpersoon van de desbetreffende website. ICT van Gils | Webdesign & Webhosting kan hierin helaas niks voor u betekenen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van websites.ictvangils.nl op deze pagina.