Privacy Statement

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting
privacy@ictvangils.nl – websites.ictvangils.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Intern klantnummer
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Straat + huisnummer
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KvK
– Btw-nummer

Verder verzamelen we van elke bezoeker aan onze website:

  • Geanonimiseerd IP adres
  • Geanonimiseerde locatiegegevens
  • Geanonimiseerde gegevens over browser en besturingssysteem

Deze gegevens worden bijgehouden middels Google Analyctics. Hier hebben wij ook een ‘Amendement gegevensverwerking’ mee afgesloten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ictvangils.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICT van Gils | Webdesign & Webhosting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens daarom oneindig, zolang u klant van ons bent. Als de klant en ICT van Gils | Webdesign & Webhosting tot een wederopzegging komen worden deze gegevens vernietigd. Of wanneer een klant dit persoonlijk aan ons doorgeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tevens kunt u onderaan dit Privacy Statement de mogelijkheid om Cookies te verzamelen op onze website uit- en/of aanzetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ICT van Gils | Webdesign & Webhosting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@ictvangils.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ICT van Gils | Webdesign & Webhosting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICT van Gils | Webdesign & Webhosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@ictvangils.nl.

 

Middels onderstaande knop kunt u Cookies aan en/of uitzetten:

Cookies   zijn   uitgeschakeld
Cookies   accepteren   door   te klikken op   "Accepteren"   in  de balk .